Predškolska ustanova 'Naši biseri', Kanjiža 


Архива

OBAVEŠTENJE!

Predškolska ustanova „Naši biseri“ obaveštava roditelje da će se upis dece u radnu 2017/2018. godinu vršiti od 15. maja do 2. juna 2017. godine, od 12,00 do 15,00 časova u centralnoj zgradi (Kanjiža, Karađorđeva br. 30).

Upis je obavezan za decu rođenu 2011. i  2012. godine / januar, februar/

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. NOVI izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija);
 2. Potvrda nadležnog doma zdravlja da je dete uredno vakcinisano i da je psihofizički sposobno za prijem u ustanovu;
 3. Fotokopija lične karte jednog roditelja/staratelja;
 4. Potvrda o radnom odnosu zaposlenog roditelja. Za samohranog roditelja potrebno je priložiti još i dokaz o statusu (akt o razvodu braka / o smrti bračnog druga itd.). Redovni studenti prilažu fotokopiju indeksa;
 5. Zdravstvena knjižica deteta – doneti na uvid;
 6. Upisnica (popunjava se prilikom upisa).

NAPOMENA - za 3. i 4. dete po rođenju:

Ako je dete koje se smešta u vrtić treće ili četvrto po redu rođenja u porodici, potrebno je priložiti:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu iz porodice;
 • Fotokopiju lične karte jednog roditelja;
 • Zahtev (popunjava se prilikom upisa).

Za dete bez roditeljskog staranja: rešenje nadležnog organa da je dete pod starateljstvom ili hraniteljstvom i važeće rešenje o dečjem dodatku.

На основу тачке 1. и тачке 2. Одлуке о продаји теретног возила коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери, Комисија за продају теретног возила расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за продају теретног возила путем јавне лицитације

ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ

 • 1. Теретно возило ЗАСТАВА СКАЛА ПОЛИ 1,3, година производње: 2001., боја: ЦРВЕНА, број шасије: VX1128А0001300471, број мотора: 128А60640084738, снага мотора: KW 48, запремина мотора: 1299, регистровано до 24.01.2015. године - возило у власништву Предшколске установе „Наши бисери“,
 • 2. Почетна цена: 20.000,00 динара (двадесетхиљада динара).
 • 3. Возило се продаје у виђеном стању.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу 10% од почетне вредности возила.
Уплата депозита може се извршити на рачун број: 840-171667-03 који се води код Управе за трезор, филијала Кањижа.

ДАТУМ И МЕСТО ЛИЦИТАЦИЈЕ
Лицитација ће се одржати дана 20. марта 2015. године у 12,00 часова у централној згради Предшколске установе „Наши бисери“ у Кањижи, Карађорђева бр. 30.

ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА: возило се може погледати сваког радног дана у термину од 8,00 до 12,00 часова, у дворишту „Ватрогасног друштва“ у Кањижи, ул. Карађорђева бр. 31.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА: Купац је дужан за купљено возило уплатити пун износ, умањен за износ депозита, на рачун Предшколске установе „Наши бисери“ у року од осам дана од дана пријема обавештења да је његова понуда прихваћена.
Трошкове пореза и превођења возила, као и остале трошкове сноси купац.
Возило се преузима у виђеном стању, један дан после уплате постигнуте цене. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена, губи право на уплаћени депозит.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Учесницима конкурса чије понуде не буду прихваћене, депозит од 10% биће враћен након завршетка лицитације.

Све остале информације могу се добити на тел: 024/874-380.


ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавају се цењени грађани Кањижe да ће Предшколска установа „Наши бисери“ одржати добротворну акцију вожње бициклима под називом: „Котрљајући бисери“, на улицама Кањиже.

Најављена манифестација ће се одржати дана 20. септембра 2014. године (субота) од 10 до 11 часова.

За време одржавања манифестације саобраћај ће бити потпуно обустављен за друге учеснике у следећим улицама: Главнa, улице Светог Стефана, Алеја Кестенова, Војводе Путника, Милоша Обилића, Широка, Харшањи Тибора до Карађорђеве улице до кућног броја 30.

Захваљујемо се на разумевању!

PRIJAVNI LIST