Nevelő-oktató munka

Intézményünkben a nevelő – oktató munka a Felrepülés évei – Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapjairól szóló szabályzat szerint valósul meg.

A Felrepülés évei alapprogram magába foglalja a:

A Programalapok alapjai a szocio-kulturális elméletnek, a gyermekkor szociológiájának és a posztstrukturalizmus alapgondolataira épülnek. Ezekben közös a gyermekkornak, mint önmagában értékesként és látható társadalmi kategóriaként való tekintése. Ezzel a gyermek megértésében a hangsúly a az egyéni fejlődés kérdéséről a gyermekkorra mint szocio-kulturális konstrukcióra és a gyermeknek, mint az adott kontextus társadalmi szereplőjének a helyzetére vándorol; a gyermeket lehetőségeiben gazdagnak tekintik, mint hatóanyag, kompetens résztvevő a saját tanulásában és életében; kihangsúlyozzák a proaktivizmust és a gyermekek részvételének jelentőségét; kihangsúlyozzák a gyermekek és felnőttek gyakorlati közösségének kialakításában való együttműködést, amely kölcsönhatások révén az összes résztvevő kölcsönösen átalakul. A játék a gyermek domináns gyakorlata, amelyen keresztül kapcsolatokat épít, és amelyen keresztül nála zajlik a kultúra befogadása és átalakítása. A játék „a valóság szerzői újra-szerkesztése” és a tapasztalatok elképzelésének cselekedete. Ez a legmélyebb emberi vonás a rugalmasság képességének – korai kifejezése, azaz az emberi lény legfontosabb kreatív potenciálja megnyilvánulásának formája. Ez az emberi lényre jellemző képesség döntő jelentőségű az állandó alkalmazkodás és átalakulás folyamatában.

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás természetének és rendeltetésének alapelvei:

1. A nevelésnek és az oktatásnak a teljeskörű áttekintése
2. A hosszútávú célokra való összpontosítás
3. Integrált hozzáállás a tanuláshoz és fejlődéshez
4. Az oktatás folyamatossága
5. Az értékelés a program minőségi fejlesztésének érdekében, annak a program szerkezeti és folyamati dimenzióra történő összpontosítása által.

Az oktatás négy pillérre épül:

• Megtanulni tudni
• Megtanulni lenni
• Megtanulni, hogy képes legyen
• Megtanulni együtt élni

A programalapok általános céljai

• Minden iskoláskor előtti korú gyermeknek egyenlő tanulási és fejlődési lehetőséget biztosítani a jólétük támogatása által.
• A programokban való részvétel által lehetőséget adni a gyermekeknek a boldogsághoz, hogy elégedettek lehessenek, megvalósuljanak és elfogadottak legyenek, hogy bizalmi, megbecsülési, közeli és baráti viszonyokat építsenek ki.
• Egész életen át tartó tanulási készségek fejlesztése a gyermekeknél, mint amilyenek a nyitottság, a kíváncsiság, az ellenállóság (reziliencia), reflexivitás, kitartás. Önbizalom mint a „tanulók” készsége és egy pozitív személyes és szociális identitás, mellyel megalapozzák az oktatási készségek fejlesztését.
• A gyermekek a program által lehetőségük van megismerni, kutatni és felülvizsgálni az emberi ismeretek és tevékenységek széles körét, különféle kulturális termékeket és különféle építési módot, valamint kutatni ezek jelentését.
• Választási lehetőséget biztosítani a családok számára, lehetővé tenni számukra, hogy közösségi téren részt vegyenek gyermekük nevelésében és oktatásában, hogy megfogalmazzák saját igényeiket és kapacitásaikat, valamint, hogy fejlesszék szülői készségeiket.
• Lehetőséget nyújtani a nevelőknek, a gyermekápolóknak, a szakmunkatársaknak és a különféle területen tevékenykedő munkatársaknak és egyéb gyakorlatban dolgozó szakembereknek, hogy kifejezzék autonómiájukat, kreativitásukat és szakmaiságukat, a gyermekek és családok érdekeinek proaktív képviseletében.
• Az óvodák és a helyi közösségek további terei (iskolák, művelődési, sport- és üdülőközpontok, és az egyéb helyi intézmények) váljanak a gyermekek és a felnőttek közös tanulásának tereivé a tanulásban és az értelemmel való feltöltésben, mégpedig párbeszéd és egymás támogatása által.
• Összekötni a nevelőket, a szakmunkatársakat, az egyéb profilú szakembereket, a kutatókat, az oktatáspolitika hordozóit és mindazokat, akik az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással foglalkoznak egy kutatói közösségbe, mely kutatások és egymás támogatása által fejleszti az iskoláskor előtti nevelés és oktatás minőségét.

E fejezet alatt leírjuk azokat az aktivitásainkat, amelyek a programunk kiegészítői, amelyek egyben kiegészítik az általános óvodai alapprogramot .

Kiegészítő munkamódszer
Drámapedagógia

A drámapedagógiát már évek óta alkalmazzák óvónőink a gyermekekkel való munkában mint alternatív kiegészítő módszert. Minden óvónő részt vett a 45 órás drámapedagógiai továbbképzésen, egy óvónőnk 120 órás továbbképzéssel drámajáték-vezetői képzettséget szerzett.

Néphagyományok ápolása

A programunk tartalmazza a népi ünnepekről, jeles napokról való megemlékezést, valamint a szokások fölelevenítését is. A gyermekek népi játékokat, dalocskákat tanulnak. Néhány csoport folklórösszeállítással szerepel szemléken, ahol népviseletben lépnek föl. Intézményünk egyik jelentős rendezvényének témája egy népi-vallási eredetű ünnep, a Pünkösd. Еbben az évben nagyobb hangsúlyt fektetünk a farsang megünneplésére. Az óvónők bemutató aktivitás formájában is feldolgoznak népi szokásokat. A népi szokások ápolásán keresztül a gyermekek hagyományos kulturális értékeket sajátítanak el, megismerkednek elődeik életmódjával, ami hozzájárul a nemzeti öntudat erősítéséhez.

Környezetvédelmi program

A környezetvédelmi civilszervezetekkel való együttműködés által különféle gyűjtőakciókban vesznek részt a gyermekek (papír, PET – palackok, kupakok), rajzpályázatokon, faültetésen, erdei, természetbeni sétán. Az ilyen témájú tevékenységeken keresztül a gyermekek ismereteket szereznek a környezetvédelem lehetőségeiről, amelyre óvodás korban fogékonyak a gyermekek. Mindez a későbbi környezettudatos életmód kialakításához is alapul szolgálhat.

Alkalmi és időszakos programok
Művelődési programok

Igyekszünk évente többször kulturális programot biztosítani a gyermekeknek, színházi előadás, bábelőadás, balett, hangverseny, bűvészműsor formájában. A kulturális programok kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az előadás tartalma és időbeli terjedelme megfeleljen az óvodás korosztálynak, a gyermekek érdeklődésének.
Célja:
– fölkelteni és ápolni a gyermekek érdeklődését a kulturális élmények, értékek iránt
– kialakítani és megszilárdítani a kulturális programok alatti viselkedési normákat
Óvodai tagozatok egynapos kirándulása
A tanév utolsó hónapjában a nagycsoportos és iskola-előkészítő tagozatok egynapos kirándulást tesznek rekreáció és élményszerzés céljából. A kikapcsolódás mellett fontos megemlíteni a kirándulások oktató szerepét is. A gyermekek megismerkednek más jellegű növény- és állatvilággal, kulturális nevezetességgel.

Úszóiskola

A magyarkanizsai Banja Gyógyfürdőben az iskola-előkészítő csoportok úszótanfolyamon vesznek részt az óvodai tartózkodás ideje alatt. A gyermekekkel hivatásos úszóedző foglalkozik, így biztonságosan tanulhatnak úszni. A vízhőmérséklet megfelelő a gyermekek számára. Az úszótanfolyam alatt a medence csak az óvodás gyermekek rendelkezésére áll.

Családi nap

Egynapos zárórendezvény, amelyet a tanév utolsó két hetében tartunk minden épületünkben. Ezen a rendezvényen különféle aktivitásokat (kézműves, kreatív, mozgásos) próbálhatnak ki a gyerekek, együtt a családdal.

Új Gyöngyszemek fűzése-nyílt napok

Ezeken a napokon a szülők a gyermekeikkel együtt szabadon ismerkedhetnek az óvodában folyó pedagógiai munkával, az intézmény légkörével, az óvónőkkel, és az óvodák játszóterein együtt játszhatnak a leendő kispajtásokkal.

Bábcsoportok működése

2010 szeptemberében megalakult a magyar nyelvű Bóbita bábcsoport, amelynek 6 óvónő a tagja. 2011 márciusában megalakult a szerb nyelvű Abrakadabra bábcsoport, szintén 5 óvónő összefogásával. Ahogy eddig is, a továbbiakban is bemutatják előadásaikat a gyermekeknek a község minden óvodájában, a tanítási nyelven.

A család szakmai támogatását szolgáló programok

– A tanév megkezdése előtt, a nyári szünidő folyamán tájékoztató szülői értekezletet tartunk a bölcsődébe iratkozott gyermekek szülei részére. Témája: a szülők felkészülése a bölcsődébe járásra, a szülő-gyermek óvodai elválás nehézségeinek áthidalásáról, a bölcsődei időbeosztás, tevékenység, gondozás megismertetése a szülőkkel és ennek a lehetséges összehangolása az otthoni beosztással.
Célja:
– A szülők tájékoztatása.
– Az iskoláskor előtti intézmény iránti bizalom megalapozása.
– A szülők érdeklődését fölkelteni az óvodával való kölcsönös együttműködés iránt.
– A szülői értekezletek pedagógiai, pszichológiai és egészségügyi témákat dolgoznak fel, szakemberek segítségével.
– Szükség szerint a szülőnek segítséget nyújtunk abban, hogy szakemberhez forduljon.

Intézményünk a Vajdaság Autonóm Tartomány által, a 2023/2024-es tanévre elfogadott iskolanaptár szerint fog dolgozni (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 23/2023 sz. és 25/2023 – jav.), amelyben 180 munkanap van tervezve.

I. félév: 2023.09.01. – 2023.12.22. 81 munkanap
II. félév: 2024.01.15. – 2024.06.14. 99 munkanap
ÖSSZESEN 180 munkanap

Téli szünidő: 2023.12.25. – 2024.01.12.
Tavaszi szünet: 2024.03.28. – 2024.04.03.
Nyári szünidő: 2024.06.17. – 2024.08.30.

A téli, tavaszi, és a nyári szünidő alatt ügyelet működik az egész napos és bölcsődei tatózkodáson lévő gyermekek számára a magyarkanizsai Pitypang és Napsugár óvodában, а horgosi Napraforgó óvodában, a martonosi Szivárvány óvodában, a kispiaci Százszorszép óvodában, az oromi Lilliput óvodában és a tóthfalusi Kuckó óvodában a szülők igényeitől függően.

Épület Munkaidő – egész napos és bölcsődei tartózkodás Munkaidő –félnapos tartózkodáson műszak
Gyöngyszemeink 05.30-15.30 06.30-12.30 /
Pitypang 05.30-15.30 06.30-12.30 /
Napsugár 05.30-15.30 / /
Napraforgó 05.30-15.30 06.30 – 12.30 /
Százszorszép 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
Szivárvány 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
Csillagszem / 06.30 – 12.30 /
Futrinka / 06.30 – 12.30 /
Kuckó 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
Lilliput 05.30 – 15.30 07.00 – 13.00 /
Bambi / 07.00-13.00 /