Програм васпитно

Васпитно-образовни рад у нашој Установи одвија се сходно Основама програма предшколског васпитања и образовања под називом: „Године узлета“.

„Године узлета“ представља основни, редовни програм васпитно-образовног рада са децом узраста од шест месеци до поласка у школу, који од 2018. године, важи на територији Републике Србије, а у нашој Установи се примењује од радне 2021/2022. године, у свим узрасним групама.

Заснива се на социокултурној теорији, према којој се детињство схвата као вредност по себи, а дете третира као компетентно, богато потенцијалима, као равноправан члан заједнице у интеракцији деце и одраслих и као активни учесник у процесу сопственог учења и развоја.
Програм у сензитивном периоду раног детињства истиче значај игре као доминантне делатности, кроз коју дете остварује своју добробит, а културу и културне обрасце заједнице у којој живи, усваја и трансформише првенствено кроз социјалне интеракције и повезивање с одраслима и вршњацима у породици, вртићу и локалној заједници.

Начела предшколског васпитања и образовања су:

1. Целовито сагледавање васпитања и образовања
2. Усмереност на дугорочне циљеве
3. Интегрисани приступ учењу и развоју
4. Континуитет у образовању
5. Вредновање у функцији грађења квалитета програма, усмереношћу на
структурне и процесне димензије

Образовање се темељи на четири стуба:

• Учење да се зна
• Учење да се буде
• Учење да се уме
• Учење да се живи заједно

Општи циљеви Основа програма

• Да сва деца предшколског узраста, кроз подршку њиховој добробити, имају
једнаке могућности за учење и развој.
• Да учешћем у програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да
се осећају задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и
уважавања, блискости и пријатељства.
• Да деца развијају диспозиције за целоживотно учење као што су отвореност,
радозналост, отпорност (резилијентност), рефлексивност, истрајност, поверење
у себе као способног „ученика” и позитивни лични и социјални идентитет, чиме
се постављају темељи развијања образовних компетенција.
• Да деца учешћем у програмима имају прилике да упознају, истражују и
преиспитују различита подручја људског сазнања и делања, различите продукте
културе и начине грађења и изражавања значења.
• Да породице имају могућности и прилике да бирају, активно учествују у
васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да освесте своје потребе и
капацитете и развијају родитељске компетенције.
• Да васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадници и сарадници, стручњаци из
различитих области и други практичари имају прилику да испоље своју
аутономију, креативност и професионалност као и проактивно заступање
интереса деце и породица.
• Да дечји вртић и друга окружења у локалној заједници (школа, центри културе,
спорта и рекреације, отворени простори, друге институције локалне средине)
постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу
смисла, кроз дијалог и узајамну подршку.
• Да се васпитачи, стручни сарадници и стручњаци других профила,
истраживачи, носиоци образовне политике и сви који се баве предшколским
васпитањем и образовањем повезују у истраживачку заједницу која кроз
истраживања и узајамну подршку гради квалитет предшколског васпитања и
образовања.

Под овим насловом описаћемо сваку нашу активност, која чини додатак на прописани програм, а самим тим употпуњује Основе предшколског програма.

Додатни метод рада:
Драмска педагогија

Драмску педагогију већ годинама користе наши васпитачи у раду са децом, као алтернативни и допунски метод рада. Сви наши васпитачи су учествовали на стручном обучавању о драмској педагогији, најмање 45 часова, а једна наша васпитачица стекла је виши ниво обучености од 120 часова и стекла звање – драмски педагог.

Неговање народне традиције

У програм је уведено и обележавање народних празника, значајнијих дана, као и оживљавање обичаја. Деца уче народне игре и песмице. Поједине вртићке групе учествују на смотрама са фолклорним саставом, на којима наступају у народној ношњи. Тематика једне од значајнијих манифестација Установе је народни-религиозни празник Духови (Pünkösd). У овој години биће посвећена већа пажња прослављању „Поклада“. У форми угледне активности, васпитачи обрађују народне обичаје. Неговањем народних обичаја деца усвајају традиционалне културне вредности, упознају се са начином живота својих предака, што доприноси јачању свести о националној припадности.

Еколошки програм

У сарадњи са еколошким невладиним организацијама, учествујемо у различитим акцијама сакупљања (папира, пластичних флаша и чепића), на ликовним конкурсима, сађењу биљака, дрвећа, шетњама у природи, у шуми итд. Преко ових активности деца стичу знања о могућностима очувања околине, за која су пријемчива на предшколском узрасту. Све то може да служи као основа за касније, за формирање еколошких навика.

Пригодни и повремени програми
Културни доживљај за децу

Трудимо се да сваког месеца омогућимо деци културни програм, у виду представе дечјег позоришта, луткарског позоришта, балетске представе, концерта, представе мађионичара и слично. У одабиру културног програма критеријум је да, по садржају и трајању, одговара узрасту и интересовањима деце.
Циљеви:
– Формирање и учвршћивање очекиваних норми понашања на културним представама;
– Пробудити и неговати интересовање деце према културним доживљајима.

Једнодневни излет предшколских група

У последњем месецу наставе, припремно – предшколске и старије групе одлазе на једнодневне излете, који су рекреативног карактера. Поред рекреације, важно је споменути и едукативну улогу излета јер васпитачи имају прилику да децу упознају са карактеристикама природе и животињског света, као и са културним знаменитостима.

Школа пливања

У базенима „Бања” Кањижa, припремне предшколске групе похађају обуку привања за време боравка у вртићу. Децом се бави професионални тренер у безбедним условима, како би деца научила основе пливања. Температура воде у базену је деци одговарајућа. За време тренинга базен стоји на располагању само предшколским групама.

Породични дан

Једнодневни завршни догађај који одржавамо у последње две недеље радне године у свим нашим зградама. На овој манифестацији деци стоје на располагању различите врсте активности на којима могу да учествују заједно са својим породицама (мануалне, креативне и спортске активности).

„Низање нових бисера“-Дани отворених врата

Током отворених дана родитељи и њихова деца упознају се са животом у вртићу, са васпитачицама, особљем вртића и са будућим другарима.

Програм луткарских група

У септембру 2010. године, формирала се луткарска група „Bóbita” на мађарском језику, а чини је 6 васпитача. У марту 2011. Године, формирала се и луткарска група „Абракадабра“ на српском језику, са 5 васпитача. Као и до сада, луткарске групе ће изводити луткарске представе за децу у свим објектима установе, на језику наставе.

Програми стручне подршке породици

– Пре почетка школске године, за време летњег распуста, одржавамо информативни састанак за родитеље чија су деца уписана у јаслице, са следећим темама: Припрема родитеља за похађање јаслица; Како премостити тешкоће одвајања детета и родитеља; Представљање дневног временског распореда активности неге и могућност усаглашавања са распоредом код куће.
Циљеви:
– Информисати родитеље;
– Утемељити поверење у установу;
– Пробудити интересовање родитеља за међусобну сарадњу са вртићем;
– У оквиру родитељских састанака обрађује се педагошка, психолошка или здравствена тема, а предавачи су стручњаци из наведених области;
– По потреби, родитељима пружамо саветодавну помоћ у виду препорука одређених профила стручњака.

Наша Установа ће радити по школском календару за основне школе Аутономне
покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/2023 и 25/2023 – испр.), на основу којег је предвиђено 180 радних дана.

Прво полугодиште: 01.09.2023 – 22.12.2023. 81 радних дана
Друго полугодиште: 15.01.2024 – 14.06.2024, 99 радних дана
СВЕГА: 180 радних дана

Зимски распуст: 25.12.2023 – 12.01.2024.
Пролећни распуст: 28.03.2024 – 03.04.2024.
Летњи распуст: 17.06.2024 – 30.08.2024.

Радно време објеката Установе
За време зимског, пролећног и летњег распуста уведено је дежурство за прихват деце целодневног боравка и јасленог узраста: у објекту „Маслачак“ и „Сунчица“ у Кањижи, у објекту „Сунцокрет“ у Хоргошу, објекту „Дуга“ у Мартоношу, објекту „Бела рада“ у Малим Пијацама, објекту „Лилипут“ у Орому, и у објекту „Кутак“ у Тотовом Селу, у зависности од захтева родитеља.

Објекат Радно време – целодневни и јаслени бор. Радно време – полудневни бор. „смена”
„Наши бисери“ 05.30-15.30 06.30-12.30
„Маслачак“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Сунчица“ 05.30-15.30 / /
„Сунцокрет“ 05.30-15.30 06.30-12.30 /
„Бела рада“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Дуга“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Звездица“ / 06.30 – 12.30 /
„Футринка“ / 06.30 – 12.30 /
„Кутак“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Лилипут“ 05.30 – 15.30 07.00 – 13.00 /
„Бамби“ / 07.00 – 13.00 /