Програм васпитно

Васпитање и нега деце узраста од три године врши се, пре свега, стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом ритму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са потребама и могућностима. Њихов основни смисао је да чувају, подстичу и култивишу спонтане изразе понашања детета у односу на околину, због чега се приликом остваривања циљева васпитања и неге полази од спонтаних израза детета и поштује његова особеност у откривању света око себе.
Деци у овој узрасној групи треба брижљиво, топло збрињавање са пуно љубави, пошто им се сада први пут дешава да се на дуже време раздвајају од родитеља.

Циљеви и задаци васпитања и неге:
  • Обезбедити климу сличну породичној, која подсећа на дом.
  • Добро организованим распоредом времена и рада олакшати прилагођавање детета, како би што пре упознало и заволело забавишну средину и лица око себе.
  • Посебну пажњу посветити очувању здравља детета – већ у овом добу треба приступити навикавању на основне норме понашања и хигијене.
  • Уочити и искористити спонтано интересовање и радозналост код деце, и трудити се да јој се удовољи, обезбеђивањем што већег броја могућности за стицање знања, како појединачно тако и у мањим групама.
  • У ово доба, првенствени метод је игра – кроз игру се код деце развију мишићи, њихови покрети постају синхронизованији, развијају се органи чула и њихово просторно оријентисање, упознавају се са предметима из ближе околине.

У нашој установи се ради по моделу Б, што се огледа у флексибилном, али јасном структурирању времена и ритма живота у забавишту. Циљеви и задаци васпитно-образовног рада су прописани и треба их остварити, али од предвиђеног садржаја се може удаљавати по интересима, потребама и идејама деце. Начин остваривања конкретног садржаја зависи од креативности васпитача.
Програм се заснива на процени предзнања детета које је стечено до треће године живота у породици или у јаслицама. Ово предзнање треба проширити у следећим областима васпитања и образовања:

• Физички-телесни развој
° Јачати мишиће код деце, да би им покрети постали бржи, истрајнији, прецизнији и усаглашенији.
° Перцептивне активности – деци пружити утицај богат надражајима, како би им се развили: вид, слух, чуло додира, мириса, укуса, осећање температуре, као и координација између чулних органа.
° Културно-хигијенске активности – формирање и увежбавање основних културно-хигијенских и здравствених навика. Праћење здравственог стања деце и повећање њиховог имунитета (здрава исхрана, свеж ваздух, пливање, шетање, сунчање).
• Развој емоционалних, социјалних способности и способности воље
° Трудити се да се код деце постигне емоционална стабилност.
° Децу васпитавати да прихватају појединца и околину.
° Стварање исправног односа према живом свету околине.
• Активности откривања
° Упознавање, сврставање, упоређивање шароликог света око деце – предмета, живих бића, занимања, годишњих доба;
° Усмеравање и развој појединих радњи мишљења: анализе, синтезе, упоређивања, генералисања, сортирања;
° Откривање узрочних повезаности;
° Усвојити основна правила саобраћаја, како би се деца на улици осећала безбедно.
• Комуникациона и стваралачка способност
° Слушањем и усвајањем народних умотворина које одговарају узрасту, као и остварења (лирске и прозне) дечје литературе, развити фонд речи и склапање реченица.
° Увести децу у свет музике, бирањем народних дечјих игара, певањем народних песама, чиме се развија код њих музички слух, осећај ритма и покрета. Упознавати и заволети остварења класичне музике.
° Упознати правилну употребу ликовних средстава и материјала, како би кроз своја ликовна остварења могла изражавати емоције, мисли и знања. Разврставање ликовних техника. Упознавање са ликовно-уметничким остварењима.
• Елементи језика средине / нематерњег језика
° Будити у њима интересовање за децу и одрасле у њиховој околини који говоре другим језиком. Усвајање основних знања на плану другог језика који се говори у датој средини, како би деца упознала и прихватила језике и културе других народа.

Функција увођења припремног предшколског програма у забавишту је:

• Проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства детета, да би се ублажиле социолошко-културолошке разлике и обезбедио подједнак старт за полазак у школу.
• Успостављање интензивне везе између родитеља, васпитача и учитеља.

Циљеви припремног предшколског програма:

• Припрема деце за школу није издвојен сегмент деловања на дете, већ се уклапа у свакодневни васпитно-образовни рад.
• Деци треба омогућити разноврсне прилике за сусрет са добро пробраним узорком подстицаја из физичког и социјалног окружења, те слободно испробавање својих способности и активно упознавање света око себе, других људи и самога себе.
• Допринети дечијој зрелости, спремности за живот и рад у основној школи.
• Овим програмом треба допринети развоју физичке, социјалне, емоционалне, и интелектуалне спремности деце за школу.
• Постепено треба изградити код деце мотивисаност за школу.

Припрема деце за школу се остварује преко следећих области и активности васпитања и образовања:
• матерњи језик
• развој математичких појмова
• упознавање природне и друштвене средине
• телесно васпитање
• ликовно васпитање
• музичко васпитање

Од објављивања важећих Општих основа предшколског програма, припрема читања и писања је истакнути задатак у раду васпитача, зато о томе дајемо детаљнији опис.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ
Читање

Веома је битно мотивисати децу за препознавање графичких симбола, знакова, порука и обавештења. Вештина читања треба да се одвија у складу са одређеним могућностима и интересовањима сваког појединог детета.
Задаци:
• Стицање способности за почетно читање;
• Развијати код деце препознавање и памћење слова;
• Усаврштити свесно и гласно анализирање речи

Писање

Писање је изузетно сложена психофизиолошка, моторичка и механичка вештина, коју је потребно дуго вежбати. Задатак предшколске установе је да ваљано припреми децу за писање, а задатак школе је да их описмени. Велику пажњу посвеђујемо томе да свако дете напредује својим темпом и брзином која му одговара. Важно је обезбедити уводне услове, одговарајући материјал и прибор, као и релативну опуштеност.
Задаци:
• Подстицати код детета способност за правилно седење и држање тела за време рада;
• Формирати код деце потребне фине моторичке способности за описмењивање;

Под овим насловом описаћемо сваку нашу активност, која чини додатак на прописани програм, а самим тим употпуњује Основе предшколског програма.

Додатни метод рада

Драмска педагогија
Драмску педагогију већ годинама користе наши васпитачи у раду са децом, као алтернативни и допунски метод рада. Сви наши васпитачи су учествовали на стручном обучавању о драмској педагогији, најмање 45 часова, а једна наша васпитачица стекла је виши ниво обучености од 120 часова и стекла звање – драмски педагог.

Додатни програми

Учење српског као нематерњег језика у одељењима на мађарском наставном језику
У млађим, старијим и примпремно-предшколским групама, васпитачи, чији је матерњи језик српски, два пута недељно током наставне године одржавају активност, која је тематски везана за актуелни образовни садржај.

Циљеви програма:

• учење основа српског језика у игроликој форми, комуникационим-ситуационим вежбама;
• упознавање аутентичног изговора и акцентовања;
• подизање интересовања деце за људе са другим матерњим језиком
Неговање народне традиције
У програм је уведено и обележавање народних празника, значајнијих дана, као и оживљавање обичаја. Деца уче народне игре и песмице. Нека одељења учествују на смотрама са фолклорним саставом, на којима наступају у народној ношњи. Тематика једне од значајнијих манифестација Установе је народни-религиозни празник Духови (pünkösd). У овој години биће посвећена већа пажња прослављању „Поклада“. У форми угледне активности васпитачи обрађују народне обичаје. Неговањем народних обичаја деца усвајају традиционалне културне вредности, упознају се са начином живота својих предака, што доприноси јачању свести о националној припадности.

Дечји хор и оркестар
У припремним предшколским и старијим групама са децом се бави стручни сарадник-педагог за музичко васпитање. Деца певају у хору мале саставе дечјих песама и свирају на ритмичким и мелодичким инструментима, у зависности од њихових способности. Код деце се тиме развија музички слух, ритмика као и вештина да се при заједничком извођењу музичког састава прилагоде другима. Посебну пажњу треба посветити откривању даровите деце и развијању њиховог талента.
У мају 2012. годинe одржаће се прва Смотра дечјих хорова и оркестара под називом: „Мелодијада“, на нивоу Војводине, у организацији наше установе.

Еколошки програм
У сарадњи са еколошким невладиним организацијама, учествујемо у различитим акцијама сакупљања (папира, пластичних флаша и чепића), на ликовним конкурсима, сађењу биљака, дрвећа, на шетњама у природи, у шуми итд. Преко ових активности деца стичу знања о могућностима очувања околине, за која су пријемчива на предшколском узрасту. Све то може да служи као основа за касније, формирање еколошких навика.

Пригодни и повремени програми

Културни доживљај за децу
Трудимо се да сваког месеца омогућимо деци културни програм, у виду представе дечјег позоришта, луткарског позоришта, балетске представе, концерта, представе мађионичара и слично. У одабиру културног програма критеријум је да, по садржају и трајању, одговара узрасту и интересовањима деце.
Циљеви:
– Формирање и учвршћивање очекиваних норми понашања на културним представама;
– Пробудити и неговати интересовање деце према културним доживљајима
Једнодневни излет предшколских одељења
У последњем месецу наставе, припремно предшколке групе и старије групе одлазе на једнодневне излете, да се деца рекреирају. Поред рекреације, важно је споменути и едукативну улогу излета, васпитачи имају прилику да децу упознају са карактеристикама природе и животињског света, као и са културним знаменитостима.

Школа пливања
У базену „Бање” Кањижa, припремне предшколске групе похађају обуку привања за време боравка у вртићу. Децом се бави професионални тренер у безбедним условима, како би деца научила основе пливања. Температура воде у базену је деци одговарајућа. За време тренинга базен стоји на располагању само предшколским групама.

Спортска игра лоптом и првенство у „малој одбојци“ (zsinórlabda)
Игра се у тиму са лоптом, правила су врло једноставна. Деца припремног предшколског узраста лако могу да науче правила игре са лоптом, што развија њихову моторичку спретност, концентрацију, тимски и такмичарски дух. У току школске године једном се организује првенство у малој одбојци на нивоу општине, за децу припремно-предшколског узраста.

Општинско предшколско такмичење „Вози паметно!“
За припремно-предшколски узраст једном годишње организујемо такмичење у саобраћају, које се састоји од вожње бициклима на саобраћајномполигону у објекту „Наши бисери“, по свим правилима саобраћаја, а састоји се и од различитих квизова и задатака са темом саобраћаја. Циљ такмичења је упознавање деце са правилима у саобраћају, подстицање безбедне вожње бициклом и развијање такмичарског духа.

Дечји дан „Лепо је заједно“
Реч је о завршној, једнодневна манифестација која се одржава задњег викенда наставне године у Кањижи. Учествују сва деца из општине (око 700 деце) која похађају нашу предшколску установу. На овој манифестацији деци стоји на располагању око 30 различитих врста активности на којима могу да учествују (мануалне, креативне и спортске), а обезбеђене су им бесплатна ужина и чај, као и културни програм.

Програм луткарских група
У септембру 2010. године, формирала се луткарска група „Bóbita” на мађарском језику, а чини је 6 васпитача. У радној 2010/2011. године припремали су четири представе. У марту 2011. године формирала се и луткарска група „Абракадабра“ на српском језику, са 5 васпитача који су извели две представе. Као и до сада, луткарске групе ће и даље изводити луткарске представе за децу у свим објектима установе, на језику наставе.

Програми стручне подршке породици

– Пре почетка школске године, за време летњег распуста, одржавамо информативни састанак за родитеље, чија деца су уписана у јаслице, са темом: припрема родитеља за похађање јаслица, како премостити тешкоће одвајања детета и родитеља, представљање дневног временског распореда активности неге и могућност усаглашавања са распоредом код куће.
Циљеви:
– Информисати родитеље;
– Утемељити поверење у установу;
– Пробудити интересовање родитеља за међусобну сарадњу са вртићем;
– У оквиру родитељских састанака обрађује се педагошка, психолошка или здравствена тема, предавачи су стручњаци из наведених области;
– По потреби, родитељима можемо пружити помоћ у препоручивању одређених стручњака

Наша Установа ће радити по школском календару за основне школе Аутономне
покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/2023 и 25/2023 – испр.), на основу којег је предвиђено 180 радних дана.

Прво полугодиште: 01.09.2023 – 22.12.2023. 81 радних дана
Друго полугодиште: 15.01.2024 – 14.06.2024, 99 радних дана
СВЕГА: 180 радних дана

Зимски распуст: 25.12.2023 – 12.01.2024.
Пролећни распуст: 28.03.2024 – 03.04.2024.
Летњи распуст: 17.06.2024 – 30.08.2024.

Радно време објеката Установе
За време зимског, пролећног и летњег распуста уведено је дежурство за прихват деце целодневног боравка и јасленог узраста: у објекту „Маслачак“ и „Сунчица“ у Кањижи, у објекту „Сунцокрет“ у Хоргошу, објекту „Дуга“ у Мартоношу, објекту „Бела рада“ у Малим Пијацама, објекту „Лилипут“ у Орому, и у објекту „Кутак“ у Тотовом Селу, у зависности од захтева родитеља.

Објекат Радно време – целодневни и јаслени бор. Радно време – полудневни бор. „смена”
„Наши бисери“ 05.30-15.30 06.30-12.30
„Маслачак“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Сунчица“ 05.30-15.30 / /
„Сунцокрет“ 05.30-15.30 06.30-12.30 /
„Бела рада“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Дуга“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Звездица“ / 06.30 – 12.30 /
„Футринка“ / 06.30 – 12.30 /
„Кутак“ 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30 /
„Лилипут“ 05.30 – 15.30 07.00 – 13.00 /
„Бамби“ / 07.00 – 13.00 /